bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Szczecin: Organizacja II Ogólnopolskiego Festiwalu Książki Słuchanej Odkrywcy Wyobraźni w dniach 15-19 maja 2014 r. w Szczecinie

19.05.2014

Numer ogłoszenia: 106821 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Polski, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 433 00 90 wew.30, faks 91 4330075.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego - instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja II Ogólnopolskiego Festiwalu Książki Słuchanej Odkrywcy Wyobraźni w dniach 15-19 maja 2014 r. w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Organizacja II Ogólnopolskiego Festiwalu Książki Słuchanej Odkrywcy Wyobraźni w dniach 15-19 maja 2014 r. w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Meduza Sp. J. Sławomir Janczak, Jacek Szkudlarek,, ul. Monte Cassino 6,, 70-464 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 40000,00
Oferta z najniższą ceną: 40000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40000,00
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Instytucja Kultury -Teatr Polski - jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego . Do jej podstawowych zadań należy rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej a także prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie upowszechniania kultury. Zadania te realizuje w szczególności poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych takich jak festiwale, koncerty, spektakle itp. Teatr Polski w Szczecinie, mając na uwadze budowanie wizerunku Szczecina jako miasta wielkich wydarzeń kulturalnych jest zainteresowane organizacją wydarzeń o dużej nośności promocyjnej dla Miasta. Mając na uwadze konieczność realizacji powyższych celów Teatr Polski w Szczecinie współorganizuje II Ogólnopolski Festiwal Książki Słuchanej Odkrywcy Wyobraźni. Organizatorem Festiwalu Agencja Artystyczna Meduza Sp. J. Należy wskazać, że Organizator Festiwalu posiada wyłączność na organizacje i produkcję Festiwalu w Polsce w tym terminie i zawarł porozumienie z artystami mającymi wziąć udział w tym koncercie, jest więc ich wyłącznym przedstawicielem w zakresie powyższego wydarzenia. Uzasadnione jest więc zastosowanie trybu z wolnej ręki ze względu na przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt b ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. Przedmiotem zamówienia jest organizacja Festiwalu z udziałem określonych artystów, realizowanego zgodnie ze stworzonym przez nich scenariuszem i programem artystycznym, w którym występują osoby będące muzykami, aktorami i artystami realizujące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Koncert jest więc dziełem o charakterze artystycznym co wiąże się z art 67 ust 1 ptk 1 lit c

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 19.05.2014

Dokument oglądany razy: 1319
« inne aktualności