Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy

15.05.2018

Zamawiający: Teatr Polski w Szczecinie, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015r. Poz. 2146 z późniejszymi zmianami), dalej zwanej ustawą, zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy


Uzasadnienie:
Zamawiający mając na uwadze art.138o ust.2: „Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący” stwierdził błąd w opisie przedmiotu zamówienia w przeprowadzonym przez siebie postępowaniu, co w konsekwencji spowodowało nieporównywalność ofert. Zamawiający zbyt ogólnie ujął przedmiot zamówienia nie precyzując wszystkich wymaganych od Wykonawcy czynności, co spowodowało, że różnica pomiędzy najtańszą a najdroższą ofertą wyniosła blisko 75%. To w konsekwencji doprowadziło, iż wybór Wykonawcy w postępowaniu w tej postaci naruszał zasadę przejrzystości, obiektywizmu
i niedyskryminacji.
Dla pewności obrotu wymagane jest aby zawarta z Wykonawcą umowa nie naruszała jakichkolwiek zasad i nie podlegała unieważnieniu. Dlatego Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia swojego błędu.
Zamawiający zweryfikował uprzednio podjęte wadliwie decyzje w zakresie przeprowadzonego postępowania i biorąc pod uwagę zawarcie ważnej umowy postanawia jak na wstępie.


Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 351
22.09.2020 // teatrpolski.eu/BIP