Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”

28.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
„Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”
o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY:
Teatr Polski w Szczecinie, ul. Swarożyca 5, 71 – 601 Szczecin

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Nazwa nadana zamówieniu: „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”
2. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2018 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r, poz. 1579 ze zmianami) – zwanej dalej „P.z.p.”
2) Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określanej w art. 138g P.z.p.
3) Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
3. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi prawnej przy realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną, zjazdem i parkingiem dla samochodów osobowych przy ul. Swarożyca 5 w Szczecinie.
2) Nazwy i kody Wspólnego Słownika zamówień (Klasyfikacja CPV):

79100000 – 5 – usługi prawnicze
3) Na realizację zamówienia zarezerwowano kwotę w wysokości 305.500 zł brutto (słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset zł brutto)
4. Zakres zamówienia obejmuje:
1) W ramach prawnej usługi Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego kompleksową obsługę prawną inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie. W zakres obsługi prawnej wchodzą wszelkie sprawy związane z realizacją inwestycji, w tym związane z gospodarką nieruchomościami, infrastrukturą, wyborem inżyniera kontraktu, wykonaniem przebudowy i rozbudowy istniejących budynków, finansowaniem inwestycji, ochroną danych osobowych, relacjami z kontrahentami Zamawiającego działającymi na podstawie już zawartych umów oraz umów które zostaną zawarte w przyszłości, relacjami z organami administracji rządowej i samorządowej itp..
2) W zakres zadań Wykonawcy objęty niniejszym zamówieniem nie wchodzą sprawy związane z bieżącą obsługą działalności statutowej prowadzonej przez Teatr Polski w Szczecinie.
3) Zakres usług prawnych w szczególności będzie obejmował zagadnienia dotyczące prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa budowlanego, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawo autorskiego i ochrony danych osobowych.
4) Świadczenie obsługi prawnej będzie obejmowało czynności polegające m.in. na uczestniczeniu w czynnościach mających na celu zawarcie umów, w szczególności doradztwo prawnym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (doradztwo w zakresie wyboru trybu postępowania) oraz przy zawieraniu umów w ramach prowadzonej inwestycji, a także bieżącym doradztwie w zakresie zamówień publicznych w trakcie realizacji umowy, w tym:
a) weryfikacji zasad udzielania zamówień Zamawiającego pod kątem wytycznych programowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2017-2020
b) weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanych z realizacja inwestycji w tym:
- pomoc w wyborze trybu udzielenia zamówienia;
- opracowanie części formalno-prawnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym pomoc w weryfikacji zaproponowanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert;
- opracowaniu wzoru umowy załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
- weryfikacja ogłoszenia o zamówieniu;
- opracowywanie odpowiedzi na zapytania wykonawców do części formalno-prawnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzoru umowy;
- udział w wyłonieniu wykonawców: ocena ofert i innych dokumentów składanych przez wykonawców, weryfikowanie ofert z wymaganiami postępowania SIWZ, spełniania kryteriów formalnych i merytorycznych,
- weryfikacja pism kierowanych do wykonawców;
- pomocy w zakresie wyboru oferty najwyżej ocenionej oraz najkorzystniejszej;
- weryfikacja dokumentacji wyłaniającej wykonawców, między innymi: zestawień ofert wraz z kryteriami, protokołów, pism informacyjnych o rozstrzygnięciu postępowania i ogłoszeń na stronę internetową;
- pomocy w rozstrzyganiu zagadnień proceduralnych w toku postępowania;
- weryfikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
- weryfikacji protokołu z postępowania;
- udział w pracach komisji przetargowej z głosem doradczym;
- w razie potrzeby unieważnienie postępowania i wszczęcie nowego.
c) udział w negocjowaniu warunków umów zawieranych w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba negocjowaniu treści umów,
d) konsultacje w zakresie postępowań odwoławczych
e) pomoc prawna w zawarciu umowy z Instytucją Wdrażającą Regionalny Program Operacyjny WZP,
f) opracowywanie wzorów umów
g) wydawaniu pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa,
h) uczestniczeniu w rozmowach zmierzających do zawarcia ugód,
i) uczestniczenie w przygotowywaniu projektów pism związanych z wykonywaniem zadań w ramach projektu inwestycyjnego, a wymagających posiadania specjalistycznej wiedzy prawniczej, w tym odpowiedzi na pisma stron dot. roszczeń wynikających z realizacji umów,
j) opiniowaniu i potwierdzanie parafą prawidłowości projektów pism przygotowanych przez Zamawiającego w zakresie prowadzonej inwestycji,
k) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego w sprawach innych niż wyżej określone, a zwiane z realizowana inwestycją
l) reprezentowanie Zamawiającego na zewnątrz w zakresie inwestycji, a w szczególności: w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Najwyższą Izbą Kontroli, Urzędem Kontroli Skarbowej, w pozostałych postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz innymi sądami, trybunałami i organami z zakresie, jaki okaże się niezbędny dla realizacji przedmiotu umowy oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych pism, wniosków i środków odwoławczych w tym zakresie;
m) reprezentowanie przed organami podatkowymi, instytucją wdrażającą oraz innymi w postępowaniu kontrolnym oraz przygotowanie uwag do protokołów;
n) bieżąca obsługa prawna inwestycji w zakresie realizacji umów zawartych przez Zamawiającego, w tym:
- wydawanie opinii prawnych w zakresie sporów z wykonawcami;
- dokonywanie wykładni zapisów umów;
- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją umów, w tym związanych z naliczaniem kar umownych i ich egzekwowaniem;
- prowadzenie negocjacji z Wykonawcami;
- udział w radach budowy w razie zaistnienia potrzeby
- opiniowanie umów podwykonawczych, w tym pod katem ich zgodności z umową generalną oraz pod kątem zgodności z art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych;
- opiniowanie możliwości zawarcia ugody z Wykonawcą zgodnie z ustawą o finansach publicznych
o) sporządzanie pozwów i wnoszenie ich w sprawach związanych z realizacją umów cywilnoprawnych zawartych przez Zamawiającego w zakresie prowadzonej inwestycji;
p) bieżące konsultacje w zakresie procesów inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego.
5) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić udział w spotkaniach konsultacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego osób wskazanych w ofercie, a posiadających wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa związanej z przedmiotem spotkania oraz posiadających bieżącą wiedzę na temat procesu realizacji inwestycji.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Umowa o udzielenie zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. czas realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”.
2. Zakładany czas prowadzenia inwestycji wynosi 39 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z możliwością (opcją) jej przedłużenia jeśli zmianie ulegnie termin zakończenia całej inwestycji, jednak nie dłużej niż o kolejne 9 miesięcy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000 zł,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługi podobne do objętej przedmiotem zamówienia. Za jedną usługę podobną Zamawiający uzna usługę polegającą na:
- świadczeniu pomocy prawnej przy realizacji inwestycji polegającej na realizacji robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego, których wartość wynosiła min. 50.000.000,00 zł. (pięćdziesiąt milionów zł) brutto,
oraz
- obejmującą kompleksową obsługę prawną inwestycji, w tym doradztwo prawne w trakcie przygotowania do udzielenia zamówień publicznych, w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych na inżyniera kontraktu oraz wykonawcę robót budowlanych oraz w trakcie realizacji robót budowlanych do momentu oddania obiektu do użytkowania,
oraz
- zrealizowaną w oparciu o jedną lub kilka następujących po sobie umów o świadczenie usług, potwierdzających, że usługa świadczona była w sposób ciągły.
Zamawiający uzna jedynie usługi zakończone w powyżej wskazanym zakresie.
Co najmniej jedna z prac musi dotyczyć inwestycji dofinansowywanych ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W ramach łącznia potencjałów zamawiający nie dopuszcza jednakże łączenia poszczególnych elementów świadczonych usług. Każda z przedstawionych prac musi zawierać elementy wymienione powyżej i zostać zrealizowana przez tego samego wykonawcę.

b) dysponuje następującymi osobami które będą uczestniczyć w realizacji umowy :
- minimum 3 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.) lub zawodu adwokata zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 2368 ze zm.) lub jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 05 lipca 2002 roku o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1874) oraz posiadającymi wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego.
Każda z ww. trzech osób powinna legitymować się co najmniej:
(aa) trzyletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej jako radca prawny, adwokat lub prawnik zagraniczny, w tym także
(bb) doświadczeniem w świadczeniu (w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania) pomocy prawnej przy realizacji co najmniej 1 inwestycji polegającej na realizacji robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego o wartości inwestycji nie mniejszej niż 10.000.000 zł. (dziesięć milionów złotych), obejmującej kompleksową obsługę prawną inwestycji, w tym doradztwo prawne w trakcie przygotowania do udzielenia zamówień publicznych, w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących inwestycji oraz w trakcie realizacji robót budowlanych (w tym w zakresie weryfikacji umów podwykonawczych) do momentu oddania obiektu do użytkowania (doświadczenie musi być nabyte przy realizacji jednej inwestycji),
Ponadto:
(cc) przynajmniej jedna z wskazanych osób musi posiadać doświadczenie (nabyte w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania) w reprezentacji w co najmniej pięciu sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie dotyczącym robót budowlanych;
(dd) przynajmniej jedna z wskazanych osób musi posiadać doświadczenie (nabyte w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania)w reprezentacji przed sądem okręgowym w sprawie wynikłej ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej;
(ee) przynajmniej jedna z wskazanych osób musi posiadać doświadczenie (nabyte w okresie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania)w reprezentacji w sprawach sądowych dotyczących realizacji robót budowlanych rozstrzyganych przed Sądem Okręgowym w I instancji,
przy czym Zamawiający dopuszcza aby ww. doświadczeniem w zakresie reprezentacji przez KIO, sądem okręgowym i w sprawach sądowych dotyczących robót budowlanych legitymowała się jedna osoba lub kilka osób łącznie

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
WYKONAWCA MUSI WYKAZAĆ, ŻE SAMODZIELNIE SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB W RAMACH KONSORCJUM. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH.

V. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.
Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
1) wykaz usług - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji - wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (ze wskazaniem podmiotów, na rzecz których wykonywały usługi oraz dokładnego okresu ich wykonywania w układzie dzień – miesiąc - rok) i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

VI. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych w ofercie:
1) Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
2) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji;
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.
Ww. dokument należy złożyć oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
4) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział II pkt 3) Instrukcji;
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
5) wykaz usług - składany w celu przyznania punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert -obejmujący usługi wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3a do Instrukcji oraz dowody, potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
6) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Instrukcji;
W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.
Ww. dokument należy złożyć oryginale.

VII. DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI ppkt. 3 niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Cena – 40%
b) Doświadczenie Wykonawcy – 40%
c) Potencjał kadrowy – 20%
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów w kryteriach oceny ofert znajdują się w rozdziale VIII Instrukcji dla Wykonawców.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1) Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Teatru Polskiego w Szczecinie, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin, , w terminie do dnia 5 czerwca 2018r do godz. 10:00
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018r , o godz. 11:00 w Teatrze Polskim w Szczecinie. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. INFORMACJE DODATKOWE
1) Koszty przygotowania oferty obciążają Oferenta
2) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
4) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa. W każdej części zostaną zawarte odrębne umowy.
5) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Teatr Polski w Szczecinie, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Teatrze Polskim w Szczecinie jest Pan Marek Laskowski, kontakt: zam.publiczne@teatrpolski.eu, tel. 91 433 00 75 w. 30
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), pn. „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania od osób fizycznych danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XI. ZMIANY UMOWY:
Dopuszcza się możliwość zmiany Umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców.

Dokumenty do  pobrania:

1) Instrukcja dla Wykonawców

2) Załącznik nr 1 – formularz oferty;
3) Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
4) Załącznik nr 3 – wykaz usług
5) Załącznik nr 3 a – wykaz usług składany w celu przyznania punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert
6) Załącznik nr 4 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień;
7) Załącznik nr 5 – oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych
8) Załącznik nr 6 – wzór umowy;

9) Pytanie od Wykonawców

UWAGA!!! W osobnym artykule zostały opublikowane zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Instrukcji dla Wykonawców -> tutaj


Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 939
22.09.2020 // teatrpolski.eu/BIP