bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Szczecin: Sprzedaż ciepła i świadczenie usług przesyłowych.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 
Numer ogłoszenia: 43997 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Polski, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 433 00 90 wew.30, faks 91 4330075.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury - teatr.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż ciepła i świadczenie usług przesyłowych..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ciepła oraz świadczenie usług przesyłowych w ilościach i zgodnych z zapotrzebowaniem jednostki ustalonym na podstawie przeznaczenia obiektu, kubatury grzewczej obiektu, powierzchni ogrzewanej obiektu, zapotrzebowania mocy cieplnej...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.32.00.00-8, 65.11.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Umowa sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 720000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 720000,00
Oferta z najniższą ceną: 720000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 720000,00
Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art.67 ust.1 pkt 1 lit.a) ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Obecnie brak jest możliwości wyboru w trybie konkurencyjnym przedsiębiorstwa energetycznego, zajmującego się dostawą ciepła w danym terenie, ponieważ przedsiębiorstwa te nadal działają w obszarze monopolu naturalnego. Podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji ciepła może być podmiot, którego sieci są połączone z nieruchomością zamawiającego. Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Szczecińska Energetyką Cieplną Sp. z o.o. Przedmiotowe zamówienie z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być świadczone tylko przez w/w wykonawcę.

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 03.03.2014 16:02
Dokument oglądany razy: 928
Podlega Ustawie