bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

"Remont muru oporowego skarpy przy ul. Kapitańskiej w Szczecinie”

27.11.2017

Teatr Polski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wyżej wymienionego zadania (zamówienie wyłączone z ustawy - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont muru oporowego skarpy przy ul. Kapitańskiej w Szczecinie.

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z Projektem wykonawczym - naprawczym, Przedmiarem robót oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Pracownię Projektową Roman Kisiel z siedzibą przy ul. Filaretów 13 71-162 Szczecin.
2. Zakres zamówienia obejmuje także niżej wymienione prace:
a) roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe;
b) roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy,
c) roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.);
d) dostarczenie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy;
e) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów, protokołów, które muszą być zakończone wynikiem pozytywnym;
f) sporządzenie w jednym egzemplarzu i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
g) wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
3. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:
3.1. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy- przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
b) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
c) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
d) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;
e) przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy.
3.3. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (Kierownik budowy) w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.
3.4. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
3.5. Wykonawca zapewnieni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
3.6. Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami);
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
3.7. Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późniejszymi zmianami). Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego.
4. Wymagany okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy:
5.1. Za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Opisem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
5.2 Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją zamówienia.
6. Rozliczenia i płatności:
Zamawiający przewiduje płatność końcową w terminie 14 dni po wykonaniu przedmiotu umowy.
7. Odbiór końcowy:
Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia.

II. Termin wykonania prac
Prace należy wykonać w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

III. Wymagane dokumenty
Oferta cenowa wg wzoru stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zaleca się aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
a) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
„Teatr Polski w Szczecinie - oferta na remont muru oporowego skarpy przy ul. Kapitańskiej w Szczecinie”,
b) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany wyżej, Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

IV. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:
Wiesław Rogowski - Inspektor Nadzoru - tel. 501 179 449
Marek Laskowski – spec. ds. zamówień publicznych – tel. 91 433 00 75

V. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w gabinecie Dyrektora Teatru Polskiego w Szczecinie , ul. Swarożyca 5 w terminie do dnia 4.12.2017 r. do godz. 10.00.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego.
Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę, w której została przyjęta.
Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w gabinecie Dyrektora Teatru Polskiego w Szczecinie.

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dnia 4.12. 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Teatru Polskiego w Szczecinie przy ul. Swarożyca 5, 71-601

VII. Wybór oferty najkorzystniejszej
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

najniższa oferowana cena
---------------------------------- X 100, znaczenie kryterium 100%
cena oferty ocenianej

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w niniejszym piśmie.

Uwagi
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
3.W przypadku wyboru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
- szczegółowy kosztorys ofertowy,
- harmonogram robót.


Załączniki:


1. Wzór oferty cenowej.

Załącznik nr 1 do Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
...............................................
( pieczęć wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:

......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)


REGON............................................................................
Nr NIP ..........................................................................

Nr konta bankowego: ...............................................................................................................................................

nr telefonu ........................................................................
nr faxu ...........................................................................

e-mail .............................................................................................

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

"Remont muru oporowego skarpy przy ul. Kapitańskiej w Szczecinie”.

składam(y) niniejszą ofertę:

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej i na warunkach określonych we wzorze umowy (załączniku Nr 2 do zaproszenia) za cenę umowną brutto, w tym podatek VAT według obowiązującej stawki:
............................................................................................................................................

1. Oświadczam(y) ,że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy dla realizacji prac.

2. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do zaproszenia oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

4. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości i rękojmi na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek.

5. Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: ........................................................................................................................... (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

6. Oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:
Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie* Zakres wykonywanych czynności


Jednocześnie oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

*Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku;

Na ofertę składają się:

1. ...................................

2. ...................................

..............................., dn. ...............................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

2. Przedmiar robót - > do pobrania


3. Wzór umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr …./2017

zawarta w dniu …………2017 r. w Szczecinie pomiędzy:
Teatrem Polskim w Szczecinie, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin, NIP 851-00-08-884, REGON ……….., wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 5/99, reprezentowanym przez Adama Opatowicza - Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą.


1. Umowa niniejsza została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.);
2. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn: „Remont muru oporowego przy ul Kapitańskiej w Szczecinie”.
2. Podstawą techniczną wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu jest projekt wykonawczo-naprawczy pod nazwą: „Remont muru oporowego przy ul Kapitańskiej w Szczecinie”.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem wykonawczym, nie wnosi do niego uwag i uznaje go za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, a także wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania zadania.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną Ofertą i zapytaniem ofertowym z dnia …………….. (stanowiącymi integralną część umowy), na podstawie obowiązujących przepisów i zgodnie ze sztuką budowlaną oraz ponosi ryzyko związane z wystąpieniem koniecznych do zrealizowania prac dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania prac i robót objętych umową i zobowiązuje się do ich wykonania zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z najwyższą starannością, przy użyciu odpowiednich urządzeń, materiałów, narzędzi, sprzętu, a także przy pomocy pracowników, posiadających doświadczenie zawodowe i uprawnienia do wykonywania prac, o których mowa w ust.1.

§ 2
Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik budowy……………………………. nr tel. ……………………, posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………. wydane w dniu ………………

§ 3
1. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora sprawować będzie inspektor nadzoru branży budowlanej - mgr inż. Wiesław Rogowski, tel. 501 179449.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu Zamawiającego.

§ 4
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy frontu robót;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;
3) dokonanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wykonanych robót po zawiadomieniu o zakończeniu robót.
2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
1) dostarczenie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy/robót, uwierzytelnionej kopii zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającego wpis ww. osoby na listę członków tej izby i uwierzytelnionej kopii uprawnień budowlanych oraz kosztorysu ofertowego,
2) dostarczenie w terminie 4. dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia przez Zamawiającego zawierającego elementy robót i ich wartości – opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym, na wniosek Wykonawcy harmonogram ten może być aktualizowany w czasie realizacji zadania, za zgodą Zamawiającego,
3) protokolarne przyjęcie od Zamawiającego frontu robót, od dnia przekazania frontu robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody,
4) wykonanie robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, robót rozbiórkowych i porządkowych,
5) wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem frontu robót, utrzymaniem zaplecza budowy oraz prac porządkowych związanych z zakończeniem przedmiotu zamówienia, wykonanie robót związanych z oznakowaniem terenu robót oraz odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót, wygrodzeniem stref niebezpiecznych,
6) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników wsparcia świadczonego w ŚDS,
7) wykonanie robót związanych z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,
8) wykonanie prac związanych z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.),
9) dostarczenie, montaż, demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,
10) poniesienie kosztów zużytych mediów,
11) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp. oraz przekazanie ich Zamawiającemu w jednym egzemplarzu, protokoły badań i sprawdzeń muszą być zakończone wynikiem pozytywnym,
12) sporządzenie i przekazanie zamawiającemu jednego egzemplarza dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez kierownika budowy, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jeżeli takie wystąpią w trakcie robót) potwierdzonymi podpisem przez projektanta,
13) wykonanie wszelkich innych robót podstawowych, pomocniczych i robót towarzyszących koniecznych do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

§ 5
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu robót dla realizacji.
2. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1 uznaje się potwierdzony przez inspektora nadzoru wpis do dziennika budowy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca zgłosi gotowość odbioru Zamawiającemu.
5. Zamawiający w terminie 7. dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przystąpi do odbioru, zawiadamiając uprzednio Wykonawcę o dacie i godzinie rozpoczęcia odbioru.
6. W razie niestawienia się przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym dniu celem przeprowadzenia czynności odbioru robót – Zamawiający uprawniony jest do dokonania odbioru jednostronnego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Czynność ta zostanie stosownie opisana i udokumentowana w protokole odbioru.
7. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie wymagane przez obowiązujące przepisy dokumenty, w tym atesty, świadectwa, dopuszczenia do eksploatacji oraz wyniki prób i badań. Nie przekazanie wskazanych dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu końcowego i wstrzymania zapłaty. Do czasu przekazania kompletnej dokumentacji Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji przedmiotu umowy.
8. Jeżeli Wykonawca nie może wykonać obowiązków wynikających z umowy z powodu siły wyższej ma on obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego w ciągu 48 godzin od momentu zaistnienia siły wyższej wskazując na rodzaj oraz przewidywany okres trwania siły wyższej. Czas trwania siły wyższej stanowi okres zawieszenia realizacji umowy.
9. Za siłę wyższa uznaje się wyjątkowe wydarzenia i okoliczności niepodlegające kontroli stron, niemożliwe do przewidzenia przez strony w chwili zawarcia umowy, niedające się uniknąć lub pokonać, niezawinione przez drugą ze stron jak przykładowo: strajki, wojny, akty terrorystyczne, zanieczyszczenia radioaktywne, nakazy władz publicznych uniemożliwiające realizację Umowy.
10. Warunki pogodowe nie są uznawane przez Strony za siłę wyższą, za wyjątkiem ekstremalnych warunków pogodowych, których skala wielokrotnie przekracza warunki pogodowe spotykane zwykle w danym miejscu, powodujących całkowitą niemożność kontynuowania robót.
11. W przypadku wystąpienia czynników, na skutek których wykonanie przedmiotu umowy nie będzie możliwe w terminach wynikających z ustalonego harmonogramu prac i umowy, Wykonawca udokumentuje to dokonaniem stosownego wpisu do dziennika budowy z podaniem daty oraz przyczyny opóźnienia prac, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

§ 6
1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, swojej nazwy lub formy prawnej, adresu do doręczeń, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.
2. Zaniechanie obowiązku określonego w ust. 2 spowoduje, iż korespondencja wysłana Wykonawcy na adres do doręczeń wskazany w nagłówku umowy, dwukrotnie awizowana, uznana zostanie za skutecznie doręczoną.

§ 7
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie Oferty Wykonawcy w wysokości
………………..zł ( …………….......................……………złotych) brutto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu mowy, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami opłaty i podatki w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w dokumentacji projektowej.
3. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
4. Nie przewiduje się zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
5. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu. Zapłata nastąpi w terminie 14. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będą podpisane przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego protokoły częściowe i końcowy odbioru robót - bez wad i usterek, stwierdzające wykonanie przedmiotu umowy.
7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 6 i ust. 7 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.
8. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskiem o płatność.
9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen.
11. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatność faktury – w całości lub części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.


§ 8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy wynoszącej 60. miesięcy liczących od dnia odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek, przy czym za dokument gwarancyjny strony zgodnie uznają niniejszą umowę.
2. Zapis ust. 1 nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez wad i usterek.
3. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy wady na piśmie niezwłocznie po ich wystąpieniu, wyznaczając odpowiedni termin do ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie Zamawiający niezależnie od naliczania kar umownych będzie mógł powierzyć usuniecie wad innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady także po upływie terminów rękojmi, gwarancji, jeśli reklamował wadę przed upływem tych terminów.

§ 9
1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000,00, ważna co najmniej przez okres trwania robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy przedmiotowa polisę wraz z dowodem opłaty składki i pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków.
2. Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 1 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

§ 10
1. Zamawiający może żądać zapłaty odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za przekroczenie terminu określonego w § 5 ust. 1 w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego od dnia, w którym minął termin wyznaczony przez Zamawiającego,
3) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia umownego brutto,
5) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo- finansowego w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w innych przypadkach niż określone w ust. 1, oraz odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych.
4. Wykonawca wyraża na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na jego koszt.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w przypadku, gdy:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2) Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,
3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie,
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 30. dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej wykonanie prawa odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 10. dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w § 12 ust.2, gdy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający,
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w § 12 ust. 1, zas Zamawiający dokona ich odbioru w terminie 14. dni roboczych,
4) Wykonawca niezwłocznie, a nie później w terminie 10. dni usunie z terenu budowy urządzenia i zaplecze budowy.

§ 11
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30. dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13
Ewentualne spory miedzy stronami powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Szczecinie.

§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie maja przepisy Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.


............................................                                        .....................................
ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 27.11.2017

Dokument oglądany razy: 518
« inne aktualności