bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK - BUFET W TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE przy ul. Energetyków 40

02.02.2018

REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK - BUFET W TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE przy ul. Energetyków 40

Zapytanie umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej teatru pod adresem www.teatrpolski.eu oraz na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Wynajmujący:
Teatr Polski w Szczecinie
Ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin
reprezentowany przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego – Adama Opatowicza, zwanego dalej Wynajmującym.

1. Wynajmujący ogłasza konkurs ofert na:
„Wynajem pomieszczeń na prowadzenie sklepiku - bufetu w Teatrze Polskim w Szczecinie przy ul. Energetyków 40”.

2. Wynajmujący oferuje:
a. 1 pomieszczenie użytkowe o powierzchni 14,8 m2 usytuowane na parterze budynku z przeznaczeniem na sklepik – bufet dla widzów
b. Pomieszczenie posiada dostęp do bieżącej wody, pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną i CO, jak również umeblowane.
c. Wynajmujący daje możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych. Opłaty za podatek od nieruchomości wliczone są w cenę najmu.
d. Wynajmujący zobowiązuje Najemcę do podpisania umowy na wywóz własnych nieczystości.
e. Opłaty za media – prąd i woda rozliczane będą na podstawie bieżącego zużycia z podliczników i doliczane do faktury za najem pomieszczeń.
f. W okresie przerwy urlopowej regulowanej repertuarem przez Najemcę czynsz najmu zostanie pomniejszony o 90% za miesiąc.
3. Obowiązki oferenta:
a. otrzymaną fakturę uregulować w ciągu 10 dni od daty jej wystawienia na wskazane w fakturze konto bankowe Wynajmującego,
b. wyposażenie na własny koszt wynajętych pomieszczeń w urządzenia niezbędne do prowadzenia przedmiotu zamówienia na okres trwania umowy,
c. udostępnianie pomieszczenia bufetu etatowym pracownikom Teatru Polskiego w celu spożycia posiłków własnych,
d. utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku – bufetu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie,
e. przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., sanitarno – epidemiologicznych,
f. naprawa na własny koszt i własnym staraniem szkody na przedmiocie najmu z winy bądź przyczyn leżących po stronie Najemcy
g. wynajmowane pomieszczenie nie może być podejmowane innym podmiotom,
h. przekazanie wynajmowanej powierzchni nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego; Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność materialną za przekazany sprzęt i wynajmowane pomieszczenie.
4. Termin realizacji:
Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.03.2018r. do 30.05.2018r.

5. Wymagania dotyczące prowadzenia pomieszczeń użytkowych wymienionych w ofercie:
a. pomieszczenie użytkowe o powierzchni 14,8m2 usytuowane na parterze budynku z przeznaczeniem na sklepik – bufet dla widzów – winno być otwarte na przynajmniej godzinę przed zaplanowanym spektaklem na scenie i pozostać otwarte do zakończenia przerwy w spektaklu – Wynajmujący dostarcza Najemcy repertuar spektakli z miesięcznym wyprzedzeniem
b. wymienione pomieszczenie może prowadzić swoją działalność, po uzyskaniu akceptacji przez właściwe do tego celu służby
a. nabycie koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych wszystkich klas odbędzie się w możliwie szybkim terminie;
c. Najemca powinien przedłożyć Wynajmującemu dokumenty poświadczające, że prowadzi on zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiada dokumenty wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prawomocną decyzją zatwierdzającą obiekt.
d. produkty sprzedawane przez Najemcę powinny być przygotowywane do spożycia w sposób higieniczny i właściwie zabezpieczone przed wtórnym zanieczyszczeniem, a po przygotowaniu, przechowywane w odpowiednich dla produktów warunkach np. chłodniczych; termin przydatności do spożycia takich produktów powinien być wyraźnie oznaczony i respektowany.
e. Najemca zobowiązuje się na życzenie Wynajmującego do wycofania ze sprzedaży w uzasadnionych sytuacjach niektórych pozycji asortymentowych.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.
a. Dokumenty składające się na ofertę:
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
- wypełniony formularz ofertowy – druk w załączeniu,
- dokumenty uwiarygodniające Oferenta
b. Postać oferty:
- oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach zapytania,
- oferent przedstawi wartość oferty na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych; oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożenie oferty,
- oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez uprawnioną osobę.
- wszystkie strony oferty powinny być spięte, każda ze stron powinna posiadać kolejny numer; poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
c. Opakowanie i oznakowanie ofert:
Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach. Koperta powinna być zaadresowana na adres:
Teatr Polski w Szczecinie
Ul. Swarożyca 5
71-601 Szczecin
oraz następująco oznakowana:
„Oferta na prowadzenie sklepiku - bufetu w Teatrze Polskim w Szczecinie ul. Energetyków 40; „Nie otwierać przed 08.02.2018r. Godz. 12.30”

Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.
Zawartość ofert:
Oferta do zapytania ofertowego powinna zawierać:
- Imię i nazwisko, adres, nr PESEL lub nazwę, siedzibę , adres oferent, nr NIP.
- Ścisłe określenie przedmiotu ofert, oferowaną cenę określoną liczbowo za miesiąc najmu.
Oferent zobowiązany jest dostarczyć jako załącznik do oferty następujące dokumenty potwierdzające spełnienie w/w warunków w zależności od formy w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza:
- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z profilem działalności objętej postępowaniem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku spółek handlowych
- wypis z KRS (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Oferta jest ważna gdy oferentem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, jeśli zawiera oświadczenie, że zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku wybrania jej oferty – zostanie przedłożone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia informacji o wyborze jej oferty.
Brak któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

7. Kryteria oceny oferty.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się:
- Propozycję wysokości czynszu brutto za okresy miesięczne (nie niższą niż 800 netto PLN).
- Asortyment: przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę propozycja produktów, różnorodność, jakość oferowanego asortymentu.
- Atrakcyjność koncepcji zagospodarowania lokalu.
- Oferent może zaoferować dodatkowe rozwiązania w pracy sklepiku – bufetu usprawniające funkcjonowanie Teatru.

8. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu zapytania ofertowego nie później niż do dnia 08.02.2018r. do godz. 12.00 w sekretariacie Teatru Polskiego w Szczecinie. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia i otwierania. Potwierdzeniem złożenia oferty będzie oznakowanie jej podczas składania w sekretariacie Teatru, polegające na odnotowaniu na kopercie terminu jej złożenia - data i godzina.

9. Tryb udzielania wyjaśnień i warunków zapytania ofertowego.
Szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym przez kierownika
administracyjnego Teatru w dni powszednie do 02.02.2018 w godz. 9.00 -14.00 .
Wizji lokalnej można dokonać w dniu 07.02.2016 w godzinach 12.00 – 13.00. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest kierownik administracyjny – Helena Pietruszkiewicz - tel. 91/ 4330075 w.32

10. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, tryb ogłoszenia wyników i zawarcia umowy.
a. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2018r. o godz.12.30.00. Otwarcie
ofert jest jawne.
b. Wyboru oferenta dokona komisja powołana przez Dyrektora Teatru.
c. Wyniki wyboru oferenta zostaną ogłoszone w ciągu 2 dni od daty otwarcia ofert na stronie internetowej.
d. Wybrany oferent zostanie poinformowany mailowo.
e. Zawarcie umowy nastąpi w terminie wskazanym w piśmie akceptującym. Wybrany oferent powinien przybyć we wskazane przez Wynajmującego miejsce w celu podpisania umowy.
f. Niestawienie się wygrywającego zapytanie ofertowe w terminie wyznaczonym przez Teatr stanowi podstawę odstąpienia przez Najemcę od umowy.

Zatwierdzono dnia 02.02.2018

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY

Dane oferenta:
Nazwa/ imię i nazwisko ………………………………………………………………………..
Siedziba/adres domowy ………………………………………………………………………..
Nr telefonu/faksu ……………………………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………..
Teatr Polski w Szczecinie
Ul. Swarożyca 5
71-601 Szczecin
Nawiązując do ogłoszenia zapytania ofertowego, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Teatrze Polskim w Szczecinie
Oferujemy: PROWADZENIE POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK - BUFET W TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE przy ul. Energetyków 40
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy wynagrodzenie netto za okres ponujemy asortyment sprzedawany w sklepiku – bufecie (należy podać listę produktów w załączniku nr ….)
3. Koncepcja zagospodarowania lokalu wraz z opisem.
4. Proponujemy dodatkowe rozwiązania w pracy sklepiku – bufecie zgodnie z załącznikiem …..
Oferujemy wykonanie całości zadania w terminie 1.03.2018r. do 30.05.2018r
Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją zapytania ofertowego i nie wnosimy zastrzeżeń.
Dokonaliśmy wizji lokalnej.
Zobowiązujemy się, w przypadku wygrania konkursu, do zawarcia umowy w terminie zgodnym z pismem akceptującym.

……………………………………………
(data i podpis Oferenta)


Załącznik nr 2  UMOWA NAJMU

Zawarta dnia ....................... w Szczecinie
pomiędzy:
Teatrem Polskim ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin reprezentowaną przez: Adama Opatowicza – Dyrektora Naczelnego i Artystycznego, zwaną w dalszej treści umowy Wynajmującym
a
................................................................................................................
zwanym w dalszych postanowieniach umowy Najemcą.

§ 1
1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy pomieszczenia
- pomieszczenie użytkowe o powierzchni 14,8m2 usytuowane na parterze budynku z przeznaczeniem na sklepik – bufet dla widzów
2. Odbiór przedmiotu najmu jak i jego zwrot nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.
3. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu, a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej i bieżącej wody, których rozliczenie nastąpi na podstawie bieżącego zużycia wskazanego na podlicznikach. Najemca oferuje również dostęp do pomieszczeń sanitarnych usytuowanych w budynku Hali.

§ 2
1. Najemca będzie korzystał z przedmiotu najmu w następujący sposób:
a. pomieszczenie użytkowe o powierzchni 14,8m2 usytuowane na parterze budynku z przeznaczeniem na sklepik – bufet dla widzów – winno być otwarte na godzinę przed zaplanowanym spektaklem na scenie.
b. Wynajmujący dostarcza Najemcy repertuar spektakli z miesięcznym wyprzedzeniem.
2. Oferta sklepiku - bufetu powinna obejmować przynajmniej napoje alkoholowe (po uzyskaniu koncesji) i bezalkoholowe. Asortyment sprzedawany w sklepiku - bufecie konsultowany będzie z Dyrektorem Teatru.

§ 3
1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu miesięczny czynsz w wysokości ......................... plus należny podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury wraz naliczonymi wg bieżącego zużycia opłatami za wodę oraz prąd. Czynsz płatny będzie w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury, na konto bankowe Wynajmującego wskazane w fakturze.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wynajmującemu będą przysługiwać odsetki ustawowe.

§ 4
1. Najemca oświadcza, że nie jest/jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada
...........................................
2. Wynajmujący oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada
...........................................
§ 5
Oddzielnej zgody Wynajmującego, wyrażonej w formie pisemnej, wymagają następujące czynności:
- podnajem oraz oddanie przedmiotu najmu do bezpłatnego używania osobom trzecim
wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu.

§ 6
Najemca będzie dokonywał bieżących napraw przedmiotu najmu.

§ 7
Umowa zostaje zawarta na okres od 01.03.2018roku do 30.05. 2018 roku.

§ 8
Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z zapłatą należnego czynszu lub innych świadczeń za dwa pełne okresy płatności, po uprzednim pisemnym powiadomieniu i wyznaczeniu dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych kwot.

§ 9
Najemca zobowiązany jest do wyposażenia przedmiotu najmu w podręczny sprzęt gaśniczy, do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony p. pożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony mienia obowiązujących w Teatrze Polskim w Szczecinie.

§ 10
Po zakończeniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia.

§ 11
Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Wynajmującego.

§ 14
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


NAJEMCA                                                                                                                    WYNAJMUJĄCY


Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 02.02.2018

Dokument oglądany razy: 718
« inne aktualności