bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną

02.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
„Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”

o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2146 ze zm.)

I. Tryb udzielania zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert na usługę społeczną na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2018 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2015r, poz. 2164 ze zmianami) – zwanej dalej „P.z.p.”
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określanej w art. 138g P.z.p.
3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

II. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi prawnej przy realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku Teatru Polskiego w Szczecinie wraz z infrastrukturą techniczną, zjazdem i parkingiem dla samochodów osobowych przy ul. Swarożyca 5 w Szczecinie.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia kompleksowej obsługi prawnej Zamawiającego w zakresie inwestycji wskazanej w ust. 1. W ramach obsługi mieszczą się wszelkie sprawy związane z inwestycją, w tym związane z gospodarką nieruchomościami, infrastrukturą, wykonaniem przebudowy i rozbudowy istniejących budynków, finansowaniem inwestycji, relacjami z kontrahentami Zamawiającego działającymi na podstawie już zawartych umów oraz umów zawieranych w przyszłości, relacjami z organami administracji rządowej i samorządowej. W zakres zadań Wykonawcy nie wchodzą sprawy związane z bieżącą obsługą działalności statutowej prowadzonej prze Teatr Polski w Szczecinie.
3. Zakres usług prawnych w szczególności będzie obejmował zagadnienia dotyczące:
- prawa administracyjnego,
- postępowania administracyjnego,
- prawa cywilnego,
- postępowania cywilnego,
- prawa budowlanego,
- finansów publicznych,
- gospodarki i obrotu nieruchomościami,
- zamówienia publiczne,
- prawo autorskie.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu obsługę prawną w wymiarze 40 (czterdziestu) godzin miesięcznie.
5. Umowa o udzielenie zamówienia na usługę społeczną zostanie zawarta na czas oznaczony, tj. na czas realizacji ww. inwestycji. Zakładany czas prowadzenia inwestycji wynosi 42 miesiące.
7. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy, za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku nie uzyskania dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
8. Zamawiający zastrzega sobie nadto możliwość rozwiązania umowy kiedy to wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może, na dowolnym etapie realizacji umowy odstąpić od niej w terminie określonym w art. 145 P.z.p.

III. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać w zakresie warunku udziału w postępowaniu, że:
1) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.: minimum dwie osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego, lub osób wpisanych na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez właściwy organ samorządu (prawnik zagraniczny), z czego przynajmniej jeden z nich posiada co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów lub prawnika zagranicznego;
2) zapewni uczestnictwo w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zlecenia, co najmniej czterech osób z wyższym wykształceniem prawniczym;
3) wykaże, że w terminie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, co najmniej dwie usługi odnoszące się do obiektu budowlanego, którego wartość przewyższała kwotę 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) pln brutto każda, a polegające na kompleksowej obsłudze prawnej inwestycji, w tym doradztwie prawnym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę tych obiektów;
4) posiada doświadczenie w sprawowaniu bieżącego nadzoru prawnego nad inwestycją obejmującą budowę obiektu kubaturowego, która to inwestycja została dofinansowana ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi oraz została prawidłowo ukończona i rozliczona;
5) posiada doświadczenie w reprezentacji w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie dotyczącym robót budowlanych;
6) posiada doświadczenie w reprezentacji przed sądem okręgowym w sprawie wynikłej ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej;
7) posiada doświadczenie w reprezentacji w sprawach sądowych dotyczących realizacji robót budowlanych, z których:
a) dotyczyły bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców,
b) miały wartość przedmiotu sporu przekraczającą 1.000.000,00 (jeden milion) PLN brutto,
8) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę, co najmniej 2.000.000,00 (dwa miliony) PLN.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zasobach innych podmiotów - na zasadach określonych w art. 22a P.z.p., ze szczególnym uwzględnieniem ust. 6.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 22 p.z.p.

IV. Kryteria oceny ofert.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
40% - cena,
40% - doświadczenie,
20% - potencjał operacyjny oraz kadrowy.
2.Sposób zastosowania kryteriów oceny ofert
2.1. Kryterium ceny będzie stosowane w oparciu o wzór:
C=Cmin*40/Co, gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;
Cmin – najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
Co – cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
40 – waga kryterium „cena oferty”
2.2. W zakresie kryterium doświadczenia, kryterium zostanie zastosowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy odnośnie obsługi inwestycji o określonej wysokości zaangażowanych środków finansowych w oparciu o poniższe zasady:
20mln–50mln zł brutto 10pkt
powyżej 50mln–100mln zł brutto 20pkt
powyżej 100mln–200mln zł brutto 30pkt
powyżej 200mln zł brutto 40pkt
2.3.W zakresie potencjału operacyjnego oraz kadrowego, kryterium zostanie zastosowane poprzez zagwarantowanie przez Wykonawcę wsparcia możliwie najwyższej liczby osób z prawniczym wykształceniem wyższym w oparciu o poniższe zasady:
4 osoby 10pkt
5 osób 15pkt
6 osób i powyżej 20pkt

V. Termin składania oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Swarożyca 5 w Szczecinie w formie pisemnej do dnia 9 maja 2018 r. do godziny 10.00. Zamawiający otworzy oferty tego samego dnia w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów, na które winny składać się:
1) Formularz oferty (sugeruje się korzystać z dołączonego do ogłoszenia wzoru)
2) Opis doświadczenia wykonawcy zaprezentowany w sposób umożliwiający weryfikację postawionych warunków oraz przyznanie punktów w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert
3) Opis kadry przewidzianej do obsługi zamówienia zaprezentowany w sposób umożliwiający weryfikację postawionych warunków oraz przyznanie punktów w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert
4) Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie OC na kwotę 2.000.000,00 zł
4. Wraz z ofertą oprócz dokumentów wskazanych w poprzednim pkt powinny być złożone:
1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2017 poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
5. Zamawiający zastrzega możliwość wyjaśnienia wszelkich dokumentów składających się na ofertę, w tym wzywania do ich uzupełnień. Jeżeli dokumenty będą budziły wątpliwości Zamawiającego, może on np. zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Wezwanie do złożenia stosowanych wyjaśnień lub uzupełnień może być także kierowane bezpośrednio do wykonawcy.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego
2. Opis doświadczenia oraz opis kadry skierowanej do realizacji zamówienia

Pełna nazwa Wykonawcy:
................................................................
…………………………………………….
Adres siedziby Wykonawcy:
Ulica: .......................................................
Kod, miejscowość: ..................................
Województwo: ........................................
KRS/CEiDG lub NIP/PESEL:
………………………………………….…
Dane teleadresowe osoby upoważnionej
do kontaktowania się z Zamawiającym:
................................................................

TEATR POLSKI w Szczecinie
ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin

OFERTA
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługę społeczną na „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”

My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz
.……………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. Oferujemy realizację zamówienia za kwotę: ……………………………………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Na potrzeby przyznania punktacji w stosowanych kryteriach oceny ofert oświadczamy:
1) Wartość obsługiwanej inwestycji zgodnie z wymaganiami wskaznaymi w ogłoszeniu wynosiła ……………………………………..1 (słownie: ……………………………………………………………………..)
2) W ramach kryterium dot potencjału operacyjnego i kadrowego oświadczam, że do realizacji zamówienia zostanie skierowany zespół osób z prawniczym wykształceniem wyższym w liczbie nie mniejszej niż: ……………………………………………….2 (słownie: ……………………………………………………………….)
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. ………………………………………………………………………………..,
2. ………………………………………………………………………………..,
3. ………………………………………………………………………………..,
4. ………………………………………………………………………………..,
5. …………………………………………………………………………………

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................
                                                                      (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)


.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................
                                                                      (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)


Załącznik 1

Pieczęć Wykonawcy

Opis doświadczenia Wykonawcy oraz opis kadry skierowanej do realizacji zamówienia


1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy PZP.
2. Poniżej prezetuję doświadczenie wymagane postanowieniami ogłoszenia oraz kadrę jak będzie skierowana do realizacji zamówienia

Doświadczenie

Lp. Nazwa wykonanej usługi Opis wykonanej usługi Wartość obsługiwanej inwestycji brutto (w zł) Termin realizacji
Podać okres
od (m-c/rok)
do (m-c/rok)
Nazwa zleceniodawcy
1
2
3
4

Potencjał kadrowy

Lp. Imię i Nazwisko Uprawnienia zawodowe / Wykształcenie oraz opis dotychczasowego doświadczenia

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................
                                                                     (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)


.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................
                                                                      (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)


Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 02.05.2018

Dokument oglądany razy: 935
« inne aktualności