bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zmiana treść ogłoszenia o zamówieniu oraz Instrukcji dla Wykonawców

01.06.2018

Szczecin, 01.06.2018r.


Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego


dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia na usługę społeczną „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)


Zamawiający zgodnie z ar. 38 aut. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r, poz. 1579 ze zmianami), zwanej dalej ustawą pzp modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu oraz Instrukcji dla Wykonawców oraz przedłuża termin składana ofert do dnia 7 czerwca 2018r. Godz. 10.00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.00.

W związku z powyższym treść nw. zapisów ogłoszenia oraz IDW otrzymują nowe brzmienie:

Ogłoszenie o zamówieniu pkt IV.1.2 oraz Instrukcja dla Wykonawców pkt IV.1.2

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za jedną usługę podobną Zamawiający uzna usługę polegającą na:
- świadczeniu pomocy prawnej przy realizacji inwestycji polegającej na realizacji robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego, których wartość wynosiła min. 20.000.000,00 zł. (dwadzieścia milionów zł) brutto,
oraz
- obejmującą kompleksową obsługę prawną inwestycji, w tym doradztwo prawne w trakcie przygotowania do udzielenia zamówień publicznych, w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych na inżyniera kontraktu oraz wykonawcę robót budowlanych oraz w trakcie realizacji robót budowlanych do momentu oddania obiektu do użytkowania,
oraz
- zrealizowaną w oparciu o jedną lub kilka następujących po sobie umów o świadczenie usług, potwierdzających, że usługa świadczona była w sposób ciągły.
Zamawiający uzna jedynie usługi zakończone w powyżej wskazanym zakresie.
Praca musi dotyczyć inwestycji dofinansowywanych ze środków zewnętrznych niepodlegających zwrotowi.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. W ramach łącznia potencjałów zamawiający nie dopuszcza jednakże łączenia poszczególnych elementów świadczonych usług. Każda z przedstawionych prac musi zawierać elementy wymienione powyżej i zostać zrealizowana przez tego samego wykonawcę.

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 01.06.2018

Dokument oglądany razy: 637
« inne aktualności