bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Szczecin: Organizacja II Ogólnopolskiego Festiwalu Książki Słuchanej Odkrywcy Wyobraźni w dniach 15-19 maja 2014 r. w Szczecinie Numer ogłoszenia: 102211 - 2014

13.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Polski, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 433 00 90 wew.30, faks 91 4330075 , strona internetowa teatrpolski.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja II Ogólnopolskiego Festiwalu Książki Słuchanej Odkrywcy Wyobraźni w dniach 15-19 maja 2014 r. w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja Festiwalu Książki Słuchanej Odkrywcy Wyobraźni w dniach 15-19 maja 2014 r. w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.20.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu
Instytucja Kultury -Teatr Polski - jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego . Do jej podstawowych zadań należy rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej a także prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie upowszechniania kultury. Zadania te realizuje w szczególności poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych takich jak festiwale, koncerty, spektakle itp. Teatr Polski w Szczecinie, mając na uwadze budowanie wizerunku Szczecina jako miasta wielkich wydarzeń kulturalnych jest zainteresowane organizacją wydarzeń o dużej nośności promocyjnej dla Miasta. Mając na uwadze konieczność realizacji powyższych celów Teatr Polski w Szczecinie współorganizuje II Ogólnopolski Festiwal Książki Słuchanej Odkrywcy Wyobraźni. Organizatorem Festiwalu Agencja Artystyczna Meduza Sp. J. Należy wskazać, że Organizator Festiwalu posiada wyłączność na organizacje i produkcję Festiwalu w Polsce w tym terminie i zawarł porozumienie z artystami mającymi wziąć udział w tym koncercie, jest więc ich wyłącznym przedstawicielem w zakresie powyższego wydarzenia. Uzasadnione jest więc zastosowanie trybu z wolnej ręki ze względu na przesłankę wynikającą z art. 67 ust. 1 pkt 1 ppkt b ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. Przedmiotem zamówienia jest organizacja Festiwalu z udziałem określonych artystów, realizowanego zgodnie ze stworzonym przez nich scenariuszem i programem artystycznym, w którym występują osoby będące muzykami, aktorami i artystami realizujące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Koncert jest więc dziełem o charakterze artystycznym co wiąże się z art 67 ust 1 ptk 1 lit c

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Meduza Sp. J. Sławomir Janczak, Jacek Szkudlarek, ul. Monte Cassino 6, 70-464 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 13.05.2014

Dokument oglądany razy: 1363
« inne aktualności