bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP Teatru Polskiego w Szczecinie

Akutalności:

Aktualności

Wyniki postępowania komisji oceniającej złożone oferty na wynajem pomieszczenia na sklepik – bufet – stołówkę w Teatrze Polskim w Szczecinie

03.10.2016

1. Komisja w składzie:
Aleksandra Kopińska Szykuć – Zastępca Dyrektora (przewodnicząca)
Helena Pietruszkiewicz – kierownik administracyjny (członek)
Karolina Gradowska – spec. ds. zamówień publicznych – (sekretarz, członek)
Dokonała otwarcia złożonych ofert w celu wybory Oferenta, z którym zostanie zawarta umowa najmu pomieszczenia przeznaczonego na sklepik – bufet - stołówkę w budynku Teatru Polskiego w Szczecinie przy ul. Swarożyca 5
2. Ogłoszenie o wynajmie pomieszczeń na sklepik – bufet - stołówkę w budynku Teatru Polskiego w Szczecinie przy ul. Swarożyca 5 opublikowano na stronie internetowej teatru BIP oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.
3. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30 września 2016r. do godz. 12.00 – sekretariat teatru.
4. Liczba złożonych ofert - 1
5. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 30 września 2016r. do godz. 13.00 – sekretariat teatru.
W dniu i godzinie otwarcia ofert przewodniczący komisji po otwarciu kopert odczytał:
• Nazwisko, imię i adres oferenta
• Proponowaną cenę za wynajem pomieszczenia
• Listę oferowanych produktów
• Koncepcję prowadzenia
6. Liczba ofert rozpatrywanych - 1
7. Wykaz rozpatrywanych ofert:
Numer oferty Nazwisko i imię , adres oferenta Proponowana cena za wynajem pomieszczenia UWAGI
1/2016 Sylwia Kowalczyk 850,00 ---------------------
Liczba ofert odrzuconych - 0
Uzasadnienie: -----------------------
9. Wybrano ofertę: nr 1/2016 złożoną przez Panią Sylwię Kowalczyk
ul. Emili Plater 84u/1 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: kryterium wyboru oferty była najwyższa stawka czynszu netto za miesiąc. Oferta nr 1 – najkorzystniejsza cena. Dodatkowo oferent przedstawił atrakcyjną koncepcję prowadzenia pomieszczeń
10. Komisja proponuje z wybranym oferentem zawrzeć umowę najmu.
Inne uwagi komisji: brak uwag
Komisja zakończyła pracę dnia 30. Września 2016r 13.20

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK - BUFET - STOŁÓWKĘ W TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE

22.09.2016

Zapytanie umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej teatru pod adresem www.teatrpolski.eu oraz na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Wynajmujący:
Teatr Polski
Ul. Swarożyca 5
71-601 Szczecin
reprezentowany przez
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego – Adama Opatowicza, zwanego dalej Wynajmującym.

Szczecin: Organizacja II Ogólnopolskiego Festiwalu Książki Słuchanej Odkrywcy Wyobraźni w dniach 15-19 maja 2014 r. w Szczecinie

19.05.2014

 Numer ogłoszenia: 106821 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Szczecin: Organizacja II Ogólnopolskiego Festiwalu Książki Słuchanej Odkrywcy Wyobraźni w dniach 15-19 maja 2014 r. w Szczecinie Numer ogłoszenia: 102211 - 2014

13.05.2014

 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Polski, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 433 00 90 wew.30, faks 91 4330075 , strona internetowa teatrpolski.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja II Ogólnopolskiego Festiwalu Książki Słuchanej Odkrywcy Wyobraźni w dniach 15-19 maja 2014 r. w Szczecinie.Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 13.05.2014
Podpisał: Alicja Redlarska
Dokument z dnia: 25.09.2013
Dokument oglądany razy: 20 208