bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP Teatru Polskiego w Szczecinie

Akutalności:

Aktualności

"Remont muru oporowego skarpy przy ul. Kapitańskiej w Szczecinie”

27.11.2017

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na realizację zadania pn.:
"Remont muru oporowego skarpy przy ul. Kapitańskiej w Szczecinie”

Ogłoszenie nr 102609 - 2017

30.06.2017

Szczecin: Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w Teatrze Polskim w Szczecinie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

INFORMACJA

13.06.2017

Dotyczy: Postępowania nr 1/PN/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w Teatrze Polskim w Szczecinie”

Wyniki postępowania komisji oceniającej złożone oferty na wynajem pomieszczenia na sklepik – bufet – stołówkę w Teatrze Polskim w Szczecinie

03.10.2016

1. Komisja w składzie:
Aleksandra Kopińska Szykuć – Zastępca Dyrektora (przewodnicząca)
Helena Pietruszkiewicz – kierownik administracyjny (członek)
Karolina Gradowska – spec. ds. zamówień publicznych – (sekretarz, członek)
Dokonała otwarcia złożonych ofert w celu wybory Oferenta, z którym zostanie zawarta umowa najmu pomieszczenia przeznaczonego na sklepik – bufet - stołówkę w budynku Teatru Polskiego w Szczecinie przy ul. Swarożyca 5
2. Ogłoszenie o wynajmie pomieszczeń na sklepik – bufet - stołówkę w budynku Teatru Polskiego w Szczecinie przy ul. Swarożyca 5 opublikowano na stronie internetowej teatru BIP oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.
3. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 30 września 2016r. do godz. 12.00 – sekretariat teatru.
4. Liczba złożonych ofert - 1
5. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 30 września 2016r. do godz. 13.00 – sekretariat teatru.
W dniu i godzinie otwarcia ofert przewodniczący komisji po otwarciu kopert odczytał:
• Nazwisko, imię i adres oferenta
• Proponowaną cenę za wynajem pomieszczenia
• Listę oferowanych produktów
• Koncepcję prowadzenia
6. Liczba ofert rozpatrywanych - 1
7. Wykaz rozpatrywanych ofert:
Numer oferty Nazwisko i imię , adres oferenta Proponowana cena za wynajem pomieszczenia UWAGI
1/2016 Sylwia Kowalczyk 850,00 ---------------------
Liczba ofert odrzuconych - 0
Uzasadnienie: -----------------------
9. Wybrano ofertę: nr 1/2016 złożoną przez Panią Sylwię Kowalczyk
ul. Emili Plater 84u/1 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty: kryterium wyboru oferty była najwyższa stawka czynszu netto za miesiąc. Oferta nr 1 – najkorzystniejsza cena. Dodatkowo oferent przedstawił atrakcyjną koncepcję prowadzenia pomieszczeń
10. Komisja proponuje z wybranym oferentem zawrzeć umowę najmu.
Inne uwagi komisji: brak uwag
Komisja zakończyła pracę dnia 30. Września 2016r 13.20Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 13.05.2014
Podpisał: Alicja Redlarska
Dokument z dnia: 25.09.2013
Dokument oglądany razy: 25 966