bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Szczecin: Sprzedaż ciepła i świadczenie usług przesyłowych

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Numer ogłoszenia: 42645 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Polski, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 433 00 90 wew.30, faks 91 4330075 , strona internetowa www.teatrpolski.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury - teatr (jednostka samorządu terytorialnego).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż ciepła i świadczenie usług przesyłowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ciepła oraz świadczenie usług przesyłowych w ilościach i zgodnych z zapotrzebowaniem jednostki ustalonym na podstawie przeznaczenia obiektu, kubatury grzewczej obiektu, powierzchni ogrzewanej obiektu, zapotrzebowania mocy cieplnej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.32.00.00-8, 65.11.00.00-7.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zgodnie z art.67 ust.1 pkt 1 lit.a) ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Obecnie brak jest możliwości wyboru w trybie konkurencyjnym przedsiębiorstwa energetycznego, zajmującego się dostawą ciepła w danym terenie, ponieważ przedsiębiorstwa te nadal działają w obszarze monopolu naturalnego. Podmiotem świadczącym usługi przesyłania i dystrybucji ciepła może być podmiot, którego sieci są połączone z nieruchomością zamawiającego. Zamawiający nie ma innej możliwości niż zawarcie umowy z Szczecińska Energetyką Cieplną Sp. z o.o. Przedmiotowe zamówienie z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być świadczone tylko przez w/w wykonawcę.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 28.02.2014 15:23
Dokument oglądany razy: 751
Podlega Ustawie