bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

15.05.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: Teatr Polski w Szczecinie, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015r. Poz. 2146 z późniejszymi zmianami), dalej zwanej ustawą, zawiadamia o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy

Zamawiający działając na podstawie art. 18 ust.1 ustawy w związku z art. 7 ust 1 ustawy, informuje o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:

Ćwik i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa

Uzasadnienie:
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 09.05.2018r., za którą uznała złożoną przez Ćwik i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych, al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa. Zamawiający w dniu 15.05.2018r. unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy. Pomimo braku wyraźnie wysłowionej normy nakazującej Zamawiającemu korygowanie swoich działań, można wywieść ją po pierwsze z podstawowych zasad systemu zamówień publicznych, a po drugie możliwość nakazania rewizji ofert przez podmioty kontrolujące. Skoro bowiem, zamawiający może zostać zobowiązany do ponownej oceny ofert to tym bardziej, jeżeli sam dostrzeże błędy, powinien ją dokonać. Zamawiający jako gospodarz postępowania, jest bowiem podmiotem najbardziej zainteresowanym by mieć pewność, że wybrana oferta jest najkorzystniejsza. KIO w wyroku z dnia 23 września 2010 r. (KIO 1939/10) wskazała, że zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Izba uznała, że przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, iż pomimo wiedzy zamawiającego o dokonaniu czynności z naruszeniem prawa  zamawiający utrzymałby je w mocy pomimo ich oczywistej wadliwości.

Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż podjęte uprzednio czynności są obarczone wadą. Zamawiający popełnił błąd wybierając najkorzystniejszą ofertę stąd zachodzi konieczność unieważnienia dokonanego wyboru.
Celem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia na usługi społeczne pn. „Obsługa prawna inwestycji pn. Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie” jest zawarcie ważnej i niepodlegającej unieważnieniu umowy, dlatego Zamawiający może udzielić Zamówienia wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Konieczne jest w tym celu naprawienie wadliwie podjętej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez jej unieważnienie.
Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 15.05.2018

Dokument oglądany razy: 531
« inne aktualności