bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie nr 102609 - 2017

30.06.2017

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 100314
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Polski, krajowy numer identyfikacyjny 28045900000, ul. ul. Swarożyca 5, 71601 Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 433 00 90 wew.30, faks 914 330 075, e-mail kadry@teatrpolski.eu
Adres strony internetowej (URL): www.teatrpolski.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja i rozwój infrastruktury transmisji dźwięku w Teatrze Polskim w Szczecinie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie sprzętu nagłośnieniowego, na potrzeby Teatru Polskiego w Szczecinie. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu nagłośnieniowego (szkolenie w siedzibie Zamawiającego). Przedmiotowa dostawa sprzętu nagłośnieniowego obejmuje w szczególności: 1. cyfrowy nadajnik do ręki – 8 szt 2. redukcja do kapsuły – 8 szt 3. główka do nadajnika – 5 szt 4. cyfrowy nadajnik typu body pack – 24 szt 5. podwójny odbiornik cyfrowy – 12 szt 6. interface do 8 podwójnych odbiorników – 3 szt 7. di box – 8 szt 8. kolumny głośnikowe – 8 szt 9. cases dedykowane do zestawu mikrofonowego – 3 szt 10. wzmaczniacz – 4 szt 12. antena kierunkowa – 2 szt szczegóły zamówienia: Przedmiotowa dostawa sprzętu nagłośnieniowego obejmuje w szczególności: 1. cyfrowy nadajnik do ręki – 8 szt 2. redukcja do kapsuły – 8 szt 3. główka do nadajnika – 5 szt 4. cyfrowy nadajnik typu body pack – 24 szt 5. podwójny odbiornik cyfrowy – 12 szt 6. interface do 8 podwójnych odbiorników – 3 szt 7. di box – 8 szt 8. kolumny głośnikowe – 8 szt 9. cases dedykowane do zestawu mikrofonowego – 3 szt 10. wzmaczniacz – 4 szt 12. antena kierunkowa – 2 szt
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 32340000-8
Dodatkowe kody CPV: 32350000-1, 32270000-6, 32342410-9, 32352000-5, 30237380-5, 32342410-9, 32343000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT220000
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ESS-Audio Sp. z o.o., biuro@essaudio.pl, ul. Graniczna 17 , 05-092, Łomianki - Dąbrowa, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 220000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 220000
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 220000
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w formie przetargu nieograniczonego, z uwagi na brak wpływu w określonych terminach ofert zdecydowano się na udzielenie zamówienia w formie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art 67 ust. 1 pkt 4

Opublikował: Alicja Redlarska
Publikacja dnia: 30.06.2017

Dokument oglądany razy: 379
« inne aktualności